Základní škola

ZŠ Chodouny je málotřídní škola s jednou třídou a třemi ročníky
1. stupně, s jedním oddělením školní družiny, jedním oddělením mateřské školy a školní jídelnou.

Obýváme moderní jednopatrovou panelovou budovu na konci obce v klidném přírodním prostředí. Kapacita ZŠ je 25 žáků.

Škola spádově patří pod obce Chodouny a Lounky. Žáci Lounek mají možnost dopravy do školy i zpět častými autobusovými spoji.

Žáci se učí od 3. třídy anglický jazyk, prakticky denně pracují s výukovými programy, případně internetem.

Ve školní družině žáci dochází do zájmových kroužků dle vlastního výběru, jsou to: hra na flétnu, rukodělný kroužek, pohybové hry.

V průběhu roku se snažíme žáky vzdělávat i při návštěvách kulturních a poznávacích akcí, rovněž tak upevňovat dobrý fyzický stav žáků ozdravnými pobyty se sportovním a turistickým zaměřením.

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Hlavní prioritou naší školy je vést žáky ke spolupráci, učit je naslouchat druhému, respektovat nebo polemizovat s jeho názory v diskuzi vedoucí ke zdárnému východisku.

Dalším cílem je pěstovat a upevňovat v dětech kladný vztah k přírodě, uvědomovat si a respektovat důležitost životního prostředí pro život člověka.

Škola zajišťuje celoroční etapovou hru zaměřenou na živou přírodu. S tím souvisejí i návštěvy ekologických programů střediska Sever v Litoměřicích a třídění odpadu dětmi přímo ve škole.

Další profilace je uvedena podrobněji v klíčových kompetencích, které tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

Dílčí složky uvedené v jednotlivých klíčových kompetencích mají žákům pomáhat k získání vědomostí, dovedností, schopností a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. To vše na úrovni, která je pro žáka dosažitelná.

Škola účelně propojila cíle a strategie základního vzdělávání uvedené v RVP ZV s klíčovými kompetencemi.