ŠKOLNÍ DRUŽINA – Informace

Úplata za školní družinu od 1. 9. 2022 činí 250 Kč za měsíc. Částku prosím zasílejte měsíčně na účet školy pod stejným variabilním symbolem jako v předchozích letech (1. třída dostane nový v. s. 1. 9. při uvítání).
 
E-mail pro omlouvání žáků ze ŠD druzinachodouny@seznam.cz
 

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Vnitřní řád školní družiny + Směrnice a poplatky

ŠD informace pro rodiče

 

 

Informace spojené s provozem ŠD

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina 6.30 – 8.00 hodin

Odpolední družina 11.35 – 16.00 hodin

Odpolední družina začíná obědem a navazuje na sled vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících dle rozvrhu. Vzhledem k malé kapacitě prostorů družiny budou upřednostňováni žáci nižších ročníků.

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

Vaše dítě přihlásíte do školní družiny vyplněním zápisního lístku, který dostanete 1.září. Prosím o řádné vyplnění zápisního lístku.  Především  zde uveďte  časy odchodu dětí a  jména všech osob, které mohou Vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat.  Vyzvednutím žáka přebírají tyto osoby veškerou zodpovědnost za dítě. Přednostně budou do družiny přijímáni žáci z 1. a 2. ročníku, žáci 3. ročníku budou přijati v případě nenaplnění kapacity družiny. 

VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

Pro nerušený program činností mezi 13-15 hodinou /vycházky, činnost zájmových útvarů/ ve školní družině dodržujte, prosím tyto časy pro vyzvedávání Vašeho dítěte:

  • po obědě do 13.00
  • později nejdříve od 15.00

PITNÝ REŽIM

 Děti budou mít své dobře těsnící lahvičky, které si případně budou samy doplňovat pitnou vodou.

PŘEVLEČENÍ

Do školní družiny dejte dětem věci na převlečení /dle aktuálního počasí a podepsané/ využíváme pěkné dny pro pobyt v přírodě.

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Pro případ, že vaše dítě budete potřebovat uvolnit ze ŠD v jiném čase, než který má uveden na zápisovém lístku nebo pokud dítě bude mimořádně odcházet samo, či nastane jakákoliv jiná změna v odchodu dítěte (např. bude dítě vyzvedávat mimořádně jiná osoba, než která je uvedena na zápisovém lístku apod. ) je toto nutné písemně doložit.

Všechny ostatní informace /vnitřní řád ŠD ,plán výchovné činnosti, platby, akce, fotografie, aktuality/ najdete na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Kontakt :tel. 416 849125,  jkrunclovazsmschodouny@seznam.cz

Moc prosíme: VŠE PODEPIŠTE!

 

TĚŠÍME SE NA VÁS