Zahájení výuky
4. září 2023

Budova školy se otvírá v 7.40 h

Všichni žáci jsou povinni být v 7.55 h na svém místě a připravit se řádně na výuku.

Prázdniny

Podzimní prázdniny26. 10. 2023 – 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Pololetní prázdniny2. 2. 2024
Jarní prázdniny12. 2. 2024 – 16. 2. 2024
Velikonoční prázdniny28. 3. 2024 – 1. 4. 2024
Letní prázdniny1. 7. 2024 – 1. 9. 2024


Členové školské rady

za zřizovatele: Zdeněk Stuchlý
za pedagogy: Jana Krunclová
za zákonné zástupce žáků: Michaela Hájková

Činnost školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Plán třídních schůzek 2023/2024

22. 11. 2023 od 15:00
24. 04. 2023 od 15:00 

Konzultační hodiny:
Budou upřesněny

Školní poradenské pracoviště

Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí i jako výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Ředitelka školy, školní metodička prevence, výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Jurczaková konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 07:00 do 07:45, konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: skola@zsmschodouny.cz nebo telefonicky na tel.: 416 849 125