Mateřská škola se nachází v okrajové části obce Chodouny.

MŠ navštěvují děti z obcí Chodouny a Lounky. Třída naší školky je věkově heterogenní – smíšená, věkové složení dětí je 2 – 7 let (odklad školní docházky)

Třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí (kapacita je 25 dětí). Mateřská škola má k dispozici třídu, hernu, jídelnu, sociální zařízení a šatnu. V herně je umístěna ložnice. Jídlo pro děti se připravuje ve školní jídelně, která je součástí školy.

Zahrada MŠ nabízí spoustu herních prvků pro děti. Obec Chodouny je obklopena lesy, zelení a loukami, tudíž pobyt s dětmi mimo areál školy nabízí bezprostřední kontakt s okolní přírodou, která je zdrojem mnoha poznání, estetických i citových zážitků a nabádá děti vést k ochraně přírody a ekologii…

Místnosti jsou vybaveny nábytkem přizpůsobeným potřebám dětí, neohrožující jejich bezpečnost.

Celá budova je vyzdobena dětskými pracemi a výrobky z tvoření ve školce.

Stoly a židle jsou velikostně rozlišeny pro malé děti a děti starší.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Ve třídě panuje přátelská a především rodinná atmosféra. Všichni se snažíme dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Předškolní děti mají pravidelnou přípravu pro vstup do ZŠ. Při odpoledním odpočinku nemusí předškolní děti spát, odpočívají na madračce cca 45. min. a pak odcházejí do třídy ke stolečku.

Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá. Společně se scházíme nejen na rodičovských schůzkách, ale i při společném, tematickém tvoření.

Ve školce pořádáme spousty akcí – Dýňování, Drakiádu, Masopustní průvod obcí, Barevný týden, Vynášení Moreny do Labe, Noc s Andersenem apod.

S dětmi jezdíme na výlety ( divadlo, kino, zooparky, kreativní dílny apod.) Naopak k nám do MŠ jezdí divadelní společnosti, různé programy se zvířátky…spolupracujeme s neziskovými organizacemi ( MAP Litoměřice ), s PPP Litoměřice, Domov důchodců Roudnice nad Labem a další…

V mateřské školce pracujeme podle ŠVP ,,Rok v naší školce,, (celé znění je uloženo v sekci „dokumenty“)

Organizační informace zveřejňujeme na webových stránkách ZŠ a MŠ Chodouny, uzavřené facebookové skupině a na nástěnce v šatně MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 činí 350 Kč za kalendářní měsíc. Platbu za úplatu i stravné proveďte vždy do 20. dne v měsíci na účet školy pod přiřazeným VS (1004911359/0800 )